Algemene voorwaarden Impala advies BV
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Impala advies BV sluit die verband houden met de uitoefening van het assurantie-bemiddelingsbedrijf. De voorwaarden zijn niet van toepassing op de overeenkomsten die Impala advies BV sluit met personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
   
 2. Impala advies BV pleegt jegens haar contractspartij eerst wanprestatie indien het bij de uitvoering van de overeenkomst tekortschiet op een wijze die een met normale vakkennis uitgeruste en zorgvuldig handelend assurantiekantoor had kunnen en moeten vermijden.
   
 3. Indien de contractspartij aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Impala advies BV, haar bestuurders of haar werknemers, die verband houdt met een verzekeringsovereenkomst, is Impala advies BV voor de schade slechts aansprakelijk tot vijf maal de jaarpremie die voor de betreffende verzekering is bekend of zou zijn gerekend, met een maximum van € 50.000,-. Indien de schade niet verband houdt met een verzekeringsovereenkomst, is de aansprakelijkheid van Impala advies BV beperkt tot vijf maal de financiële vergoeding waarop zij voor haar inspanningen aanspraak heeft of zou hebben gehad, met een maximum van € 50.000,-.
   
 4. Indien schade wordt geleden die verband houdt met onjuiste of onvolledige informatie door of namens de contractspartij verstrekt, is Impala advies BV voor die schade niet aansprakelijk.
   
 5. Indien Impala advies BV bij de uitvoering van haar werkzaamheden een voor de contractspartij kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Impala advies BV daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Impala advies BV te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
   
 6. Indien derden betrokken zijn bij de vervulling van de overeenkomst, is Impala advies BV voor eventuele fouten van die derden niet aansprakelijk, behoudens voorzover de contractspartij bewijst dat Impala advies BV tekortgeschoten is bij de keuze van die derden.
   
 7. Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in gebruikte computerapparatuur, tenzij en voorzover de leverancier van die computerprogrammatuur aansprakelijkheid jegens Impala advies BV heeft aanvaard en de schade aan haar heeft vergoed.
   
 8. Alle aanspraken tot vergoeding van schade vervallen na verloop van één jaar na het moment waarop de fout die aan de vordering ten grondslag wordt gelegd, werd ontdekt of had kunnen worden ontdekt.
   
 9. Op alle vorderingen is Nederlands Recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Impala advies BV en haar contractpartij. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank in Den Haag.
   
 10. Impala advies BV zal meewerken aan mediation indien haar contractpartij te kennen geeft het verschil aan mediation te willen onderwerpen. Partijen zullen trachten gemeenschappelijk aan mediator aan te wijzen. Indien zij geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de mediator, zal deze worden toegewezen door het N.M.I. te Rotterdam.

Impala Advies BV, Harry Pauwlaan 22, 2497 AN Den Haag
Telefoon: 070 - 4156043 Fax: 070 - 4156045. Mobiel: 06 – 22 504 205.
KvK Haaglanden nr 27259604. BTWnummer  NL812442982B01. ABN Amro: 41.76.48.979
Web: www.impala-advies.nl. Email: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken